ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YOUNG ENGINEERING

(Geldig vanaf 1 juni 2022)

Young Engineering is een handelsnaam van Young Career BV, statutair gevestigd te ’s – Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer; 17198551.

Leeswijzer: dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Young Engineering en haar opdrachtgevers. De dienstverlening van Young Engineering kent, ongeacht branche of specialisme, twee basisvormen te weten Werving & Selectie en Detachering. Uitgangspunt hierbij is de personeelsbehoefte van de opdrachtgever.

 

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

*Gebruiker:

de gebruiker van de algemene voorwaarden, in casu Young Engineering;

*Opdrachtgever:

de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

*Overeenkomst:

– in geval van Werving & Selectie:
de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, waarin is overeengekomen dat gebruiker de Werving & Selectie zal verzorgen voor opdrachtgever;

– in geval van Detachering:
de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever op grond waarvan een enkele medewerker van gebruiker door gebruiker aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten;

*Kandidaat:

de potentiële werknemer waarvoor gebruiker tracht een geschikte werkgever te vinden;

*Voorstellen van een kandidaat:

het door gebruiker aan opdrachtgever (hetzij schriftelijk, hetzij anderszins) verschaffen van informatie over een kandidaat, betreffende zijn/haar opleidings-/arbeidsverleden, vaardigheden of persoonlijke geschiktheid voor opdrachtgever als werknemer (op detacheringsbasis dan wel op basis van werving en selectie) ongeacht in welke functie, welke informatie tenminste de voornaam en woonplaats van de kandidaat behelst, zodat tezamen met het resumé deze informatie tot de persoon van de kandidaat is te herleiden;

*Werving & Selectie:

het werven en selecteren van kandidaten voor de opdrachtgever met als doel het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de kandidaat;

*Detachering:

de opdracht waarbij opdrachtgever een medewerker van gebruiker voor een bepaalde tijd inleent tegen vooraf overeengekomen voorwaarden;

*Medewerker:

ieder natuurlijk persoon die door gebruiker ter beschikking gesteld wil worden bij een opdrachtgever van gebruiker;

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

 3. Door gebruiker genoemde termijnen in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs conform situaties zoals in sub. 2 van dit artikel.

 2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, sociale zekerheidswetgeving enzovoorts. Opdrachtgever zal hierover tijdig geïnformeerd worden.

 3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5: Aangaan en wijziging van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal iedere opdracht schriftelijk bevestigen met vermelding van de aard van de opdracht (Werving & Selectie, Detachering). Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen partijen.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 4. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 5. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

 6. In afwijking van het ten deze bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Betaling en gevolgen van wanbetaling

 1. Betaling van door gebruiker ingediende facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk andere afspraken door partijen zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op en dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de bezwaren rust bij opdrachtgever.

 2. itsluitend betaling aan gebruiker is bevrijdend. Betalingen aan of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers of derden zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De kopiefactuur van de door gebruiker verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Indien gebruiker ten gevolge van niet nakoming van de in lid 1 genoemde bepaling binnen- en buitengerechtelijke kosten moet maken, dan worden deze te allen tijde bij opdrachtgever in rekening gebracht.

 6. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7: Incassokosten en boete

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken en / of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan deovereenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 11: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15: Klachtenprocedure

Opdrachtgever is verplicht om VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) klachten en klachten met betrekking tot diefstal, ongewenst gedrag en aanverwante zaken schriftelijk te melden bij Young Engineering. Young Engineering dient vervolgens maatregelen te treffen en meldt dit risico aan de VGFunctionaris (de heer I. Hilgeman). Young Engineering vult samen met opdrachtgever het klachtenformulier in en levert deze in bij de VG-Functionaris.

Artikel 16: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Hoofdstuk 2: Detachering

Artikel 19: Arbeidsverhoudingen

 1. Opdrachtgever is werkgever van de medewerkers in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens wet gestelde eisen. Indien door opdrachtgever in het kader van de herziene Arbowetgeving doelvoorschriften zijn vastgesteld en in de vorm van een Arbocatalogus aanwezig zijn, dienen deze binnen 14 dagen na aanvang dienstverband van medewerker in bezit van Young Engineering te zijn. Opdrachtgever dient medewerker, bij aanvang van zijn werkzaamheden, hier nog eens expliciet op te wijzen.

 2. Daarnaast is opdrachtgever jegens gebruiker verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goederen zover beschermd zijn als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de hiervoor genoemde leden 1 en 2 van dit artikel niet of onvoldoende nakomt / na is gekomen en de betreffende medewerker, gebruiker (of diens rechtsopvolger) of nabestaanden van de medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of anderszins, is de opdrachtgever jegens gebruiker gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker, of diens nabestaanden of gebruiker, tenzij door opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
  Opdrachtgever zal gebruiker te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van medewerkers uit hoofde van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. En opdrachtgever verleent gebruiker de bevoegdheid haar aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de directe belanghebbende(n).

  Toelichting:
  Opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden, verricht bij opdrachtgever aan lijf, eerbaarheid en goed, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden behoudt gebruiker zich het recht voor om eventuele aanspraken te dezer zake aan het adres van gebruiker te verhalen op opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe, zo nodig, in vrijwaring op te roepen.

Artikel 20: Voortgangsrapportages en facturering

 1. De facturen van gebruiker worden uitgeschreven aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, welke als bindend dienen te worden beschouwd. De opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over-)uren vermelden.

 2. Bij verschil tussen de door de medewerker bij gebruiker ingediende voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift geldt de bij gebruiker ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.

 3. Indien opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de medewerker voor akkoord te tekenen en / of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevuld – voortgangsrapportage aan gebruiker verstrekt, heeft gebruiker het recht het aantal door de medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgaaf van de medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgaaf, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de medewerker.

 4. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd aan een voortgangsrapportage.

Artikel 21: Tewerkstelling buitenland

Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker buiten de Nederlandse grenzen te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de te verrichten werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra gebruiker haar, aanvankelijk verleende toestemming, aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 22: Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde van artikel 13 van deze voorwaarden, staat het opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom.

Artikel 23: Geheimhouding medewerker

Gebruiker is jegens opdrachtgever gehouden er voor te zorgen dat de ter beschikking te stellen medewerker zich jegens gebruiker verplicht tot geheimhouding van al hetgeen de medewerker bij de opdrachtgever gewaar wordt en waarvan de medewerker redelijkerwijs kan en moet vermoeden dat bekendmaking daarvan gebruiker dan wel opdrachtgever schade kan toebrengen. Het staat opdrachtgever vrij om een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring door de medewerker te laten ondertekenen.

Artikel 24: Tariefwijziging

 1. Het staat gebruiker vrij iedere CAO-verhoging van de branche waarin de ter beschikking gestelde medewerker werkzaam is door te voeren. Gebruiker heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

 2. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en / of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft gebruiker het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 25: Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst met gebruiker ter zake de terbeschikkingstelling van een medewerker tussentijds wenst te beëindigen dient opdrachtgever een opzegtermijn van een volle kalendermaand in acht te nemen, zulks met dien verstande dat opzegging niet eerder dan per de eerste van een kalendermaand kan plaatsvinden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 2. Van de door opdrachtgever gewenste opzegging dient de opdrachtgever tegelijkertijd de betreffende medewerker schriftelijk op de hoogte te stellen.

 3. In afwijking van het hiervoor onder artikel 1 van dit artikel gestelde, is de opdrachtgever, indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project, gehouden om, indien de einddatum redelijkerwijs bekend is, gebruiker hiervan onmiddellijk doch in ieder geval 5 werkdagen van tevoren schriftelijk mededeling hiervan te doen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling is de opdrachtgever aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende eventuele schade van gebruiker en dient in ieder geval alsnog over de termijn van 5 dagen, vanaf de dag dat de schriftelijke mededeling van opdrachtgever door gebruiker is ontvangen, het verschuldigde tarief te worden voldaan.

Artikel 26: Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van de medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van opdrachtgever.

 2. Gebruiker draagt op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade en / of verlies die door de door gebruiker ter beschikking gestelde medewerker aan opdrachtgever of derden wordt veroorzaakt. Evenmin is gebruiker aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door gebruiker ter beschikking gestelde medewerkers zijn aangegaan en die de opdrachtgever bindt of die op andere wijze door de medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij opdrachtgever en die de opdrachtgever, diens personeel of derden binden.

 3. Opdrachtgever is aansprakelijk ter zake alle door opdrachtgever te gebruiken en gebruikte goederen en arbeidskrachten en vrijwaart gebruiker ter zake van eventuele vorderingen van derden (de medewerker hieronder mede gerekend) tot vergoeding van geleden schade. Toelichting: Opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn leiding en toezicht, in zijn opdracht werkzaamheden doet laten verrichten. Opdrachtgever op grond van de redelijkheid en billijkheid jegens de medewerker aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van de medewerker die de medewerker gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever. Opdrachtgever kan deze aansprakelijkheid jegens gebruiker niet uitsluiten of beperken behoudens in geval van overmacht.

Artikel 27: Verbod tot indienstneming personeel

 1. Opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede zes maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker en door gebruiker schriftelijk toestemming is verleend, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 2. Het onder lid 1 genoemde verbod strekt zich eveneens uit tot derden aan wie opdrachtgever de medewerker van gebruiker ter beschikking stelt. Dit artikel dient in dat geval dan ook gelezen te worden als een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is verplicht in zijn overeenkomst met de derde deze verplichting op te nemen, bij gebreke waarvan gebruiker de te dezer zaken geleden en te lijden schade zal verhalen op de opdrachtgever.

 3. Lid 1 van dit artikel geldt eveneens voor door gebruiker aangeboden kandidaten waarvan opdrachtgever opdat moment geen gebruik wenste te maken. Als aanvangsdatum dient te dezer zake te worden aangenomen de datum gelegen zes maanden na eerste schriftelijke aanbieding door gebruiker van de betreffende kandidaat.

 4. In geval van overtreding van de leden 1 en 2 van dit artikel is opdrachtgever aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat / medewerker, een en ander onverminderd het recht van gebruiker om de feitelijke schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 28: Kosteloze overname

 1. Gebruiker biedt de mogelijkheid om de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerker kosteloos over te nemen, wanneer deze het vooraf vastgestelde aantal gewerkte uren in de overeenkomst heeft voltooid. Wanneer de opdrachtgever de aan hem ter beschikking gestelde medewerker eerder wenst over te nemen dan het vooraf vastgestelde aantal gewerkte uren, wordt er een partiële Werving & Selectiefee in rekening gebracht die bestaat uit 50% van het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal nog te werken uren.

  Na verstrijken van het aantal uren conform opdrachtbevestiging, zonder dat de opdrachtgever uiterlijk binnen 10 werkdagen kenbaar heeft gemaakt de kandidaat over te nemen, wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden en condities.

 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de aan hem ter beschikking gestelde medewerker over te nemen, zonder dit vooraf met gebruiker af te stemmen. De opdrachtgever kan ten alle tijden bij gebruiker informeren naar het aantal nog te werken uren tot aan het vooraf vastgestelde aantal gewerkte uren door de aan hem ter beschikking gestelde medewerker. Opdrachtgever dient bij kosteloze overname van de ter beschikking gestelde medewerker, gebruiker minimaal twee weken (10 werkdagen) schriftelijk van te voren te informeren over de overname. Opdrachtgever dient er hierbij rekening mee te houden dat medewerker alleen per de eerste van de maand bij opdrachtgever in dienst kan treden.

 3. In geen geval is het de opdrachtgever toegestaan om, ook nadat het aantal af te nemen uren is voltooid, een dienstverband aan te gaan met de ter beschikking gestelde medewerker, ingaande op een eerdere datum dan dat de overeenkomst van de medewerker met gebruiker op rechtsgeldige gronden is geëindigd.

 

Hoofdstuk 3: Werving & Selectie

Artikel 29: Uitvoering van de overeenkomst van Werving & Selectie.

 1. Nadat opdrachtgever en gebruiker een Werving & Selectie opdracht zijn overeengekomen, zal gebruiker zich naar beste kunnen inspannen om een juiste kandidaat te werven en te selecteren, dan wel, in geval van outplacement, een andere passende werkplek voor de door opdrachtgever genoemde werknemer te vinden.

  Young Engineering brengt, bij een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving & selectie, een fee in rekening, deze dient als volgt te worden berekend: 23% van het bruto jaarsalaris (incl. 13e maand, vakantiegeld en ploegentoeslag) welke de kandidaat na indiensttreding bij de opdrachtgever gaat verdienen. Hierbij wordt een ondergrens van het jaarsalaris van €28.000,- gehanteerd. Indien deze ondergrens wordt gehanteerd vervalt de garantieregeling welke is genoemd in artikel 20. Deze werving & selectiefee, vermeerderd met BTW, wordt in twee gelijke termijnen gefactureerd. De eerste termijn wordt op datum van indiensttreding gefactureerd. De tweede termijn wordt gefactureerd op de eerste dag na verstrijken van de wettelijke proeftijd. Indien in de salarisopbouw sprake is van emolumenten in de vorm van bonussen en eindejaarsuitkeringen, worden deze emolumenten in de berekening van de werving & selectiefee meegenomen. Bij berekening van de werving & selectiefee wordt altijd uitgegaan van het bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband (40 uur per week).

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. De informatie die gebruiker ontvangt van zowel opdrachtgever als kandidaat wordt door gebruiker als juist aangenomen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever of kandidaat verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 4. Eventuele referenties worden alleen na goedkeuring van de kandidaat ingewonnen door gebruiker.

 5. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 7. Opdrachtgever bepaalt de uiteindelijke keuze van de kandidaat in geval van Werving & Selectie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het geval dat de kandidaat niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet. Wel kent gebruiker te dezer zake een garantieregeling, welke in artikel 21 wordt genoemd.

 8. Indien Opdrachtgever een schriftelijk arbeidsaanbod intrekt, zonder dat dit de sollicitant kan worden verweten en nadat sollicitant het aanbod reeds heeft aanvaard, dient Opdrachtgever de eerste termijn te betalen.

Artikel 30: privacy van kandidaten en verbod tot indienstneming van kandidaten

 1. Het is opdrachtgever, dan wel aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen, niet toegestaan om buiten gebruiker om met een kandidaat die door gebruiker aan opdrachtgever is voorgesteld, rechtstreeks voor zichzelf, dan wel middels derden, binnen zes maanden na de laatste datum van voorstellen een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan.

 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op enigerlei wijze gegevens van de door gebruiker voorgestelde kandidaat /kandidaten aan derden kenbaar te maken.

 3. Bij overtreding van lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever per dag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete aan gebruiker verschuldigd van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat, onverlet het recht van gebruiker om de daadwerkelijk geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 31: Garantie

 1. Indien een kandidaat die door gebruiker voor opdrachtgever is geworven en geselecteerd, binnen twee maanden na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever (of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming) werkzaam is, wordt door gebruiker 50% van de Werving & Selectiefee, welke is overeengekomen in de tussen partijen overeengekomen opdracht, gerestitueerd.

 2. Voor de in de lid 1 van dit artikel genoemde garantiebepalingen geldt wel dat opdrachtgever binnen twee weken na vertrek van de kandidaat melding moet maken aan gebruiker van het vertrek van de kandidaat, bij gebreke waarvan de garantiebepaling komt te vervallen.

 3. De ten deze genoemde garantie geldt niet wanneer het vertrek van de kandidaat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig handelen door opdrachtgever of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever of derden, zonder toestemming van gebruiker wijzigingen hebben aangebracht in de opdracht of de functie van de kandidaat dan wel trachten aan te brengen, althans de reden van vertrek voor rekening en in de risicosfeer van opdrachtgever dient te komen c.q. liggen.