PRIVACY STATEMENT

Young Engineering respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Young Engineering verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om de dienstverlening die Young Engineering beschikbaar stelt goed en efficiënt uit te kunnen voeren, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Young Engineering gaat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om. Met dit privacy statement maakt Young Engineering u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe Young Engineering uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden Young Engineering de informatie aan u of anderen verstrekt. De werkwijze van Young Engineering is in overeenstemming gebracht met de geldende AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

Young Engineering, gevestigd aan Achterweg 38, 4181 AE te Waardenburg bemiddelt technische kandidaten bij haar opdrachtgevers middels detachering en werving & selectie. Young Engineering bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Young Engineering verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft, u in ons kandidatenbestand wordt opgenomen, wanneer u bij ons in dienst bent of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die Young Engineering aanbiedt.
Young Engineering kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in een nieuwe technische uitdaging. In dat geval zal Young Engineering u benaderen of u interesse heeft om zich bij Young Engineering in te schrijven conform de voorwaarden van Young Engineering en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kan Young Engineering relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door Young Engineering benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Als u aan Young Engineering persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Hieronder vindt u de gegevens welke wij verwerken bij:

Inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing (arbeidsovereenkomst):

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

Young Engineering verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Young Engineering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Young Engineering) tussen zit. Young Engineering gebruikt computerprogramma’s of -systemen om jouw gegevens te verzamelen, te ordenen en te vergelijken met vacatures.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle eerdergenoemde informatie, welke wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen door Young Engineering, wordt gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’.
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering, zoals onze VCU certificering.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan Young Engineering uw persoonsgegevens delen?

Young Engineering kan uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, verwerkers die namens Young Engineering diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan Young Engineering ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart Young Engineering uw gegevens?

Young Engineering bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Young Engineering alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht.

Uw persoonlijke rechten

Bij Young Engineering zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Young Engineering.

Cookies

Young Engineering gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit ons netwerk, om zo een profiel op te bouwen van het online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die uw bezoek aan andere websites uit het netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Beveiliging

Young Engineering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Young Engineering genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Young Engineering kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden

Young Engineering besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Young Engineering aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

Young Engineering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Young Engineering, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@ye.nl of Young Engineering , Achterweg 38, 4181 AE Waardenburg t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.